%{tishi_zhanwei}%

其他产品

Other products

产品代号

CAS No.

化学名称

Chemical name

纯度

化学式

产品代号: WD-TES 40

CAS No. : 11099-06-2

化学名称:

正硅酸乙酯缩合物

Chemical name:

proethylsicate-40

纯度:

-

WD-TES 40

产品代号: WD-MQ

CAS No. : N/A

化学名称:

含氢、乙烯基、苯基等MQ树脂

Chemical name:

Hydrogen.vinyl, phenyl,etc MQsiliconeresin

纯度:

-

WD-MQ

产品代号: WD-S10T

CAS No. : N/-03

化学名称:

有机硅塑料添加剂

Chemical name:

organic silicon plastic additives

纯度:

-

WD-S10T

产品代号: WD-VP

CAS No. : N/-04

化学名称:

塑料助交联剂

Chemical name:

plastic aid crosslinking agent

纯度:

-

WD-VP

产品代号: WD-GY001

CAS No. : N/-05

化学名称:

低粘度硅油

Chemical name:

low viscosity silicone oil

纯度:

-

WD-GY001

产品代号: WD-GY002

CAS No. : N/-06

化学名称:

改性硅油

Chemical name:

modified polysiloxane

纯度:

-

WD-GY002
< 1 > 前往

留言咨询